تست نوار عصب و عضله

مغز و نخاع را اعصاب مرکزی و سایر اعصاب بدن را اعصاب محیطی می گویند . این عصب ها به شما کمک می کند تا حس را از اندام های مغز و نخاع ) سیستم اعصاب مرکزی ( منتقل کنید و پیام های حرکتی را از سیستم اعصاب مرکزی به عضالت بازگردانید .

تست نوار عضله و عصب ( NCV و EMG ) برای ارزیابی آسیب دیدگی عصب ها استفاده می شود . این روند که مطالعه رسانایی عصبی نیز نامیده می شود ، این مسئله را ارزیابی می کند که سیگنال های الکتریکی با چه سرعتی در اعصاب محیطی شما حرکت می کنند ؟
مغز و نخاع را اعصاب مرکزی و سایر اعصاب بدن را اعصاب محیطی می گویند . این عصب ها به شما کمک می کند تا حس را از اندام های مغز و نخاع ( سیستم اعصاب مرکزی ) منتقل کنید و پیام های حرکتی را از سیستم اعصاب مرکزی به عضالت بازگردانید .
اعصاب سالم در مقایسه با اعصاب آسیب دیده سیگنال های الکتریکی را سریعتر و قوی تر ارسال می کنند . تست نوار عصب و عضله به پزشک کمک می کند تا بفهمد به رشته های عصبی آسیب وارد شده است یا به غالف میلین) الیه محافظ پوشاننده ی عصب ها ( این تست همچنین به پزشک نشان می دهد که آیا اختالل عصبی یا عارضه ای دارید که بر عضالتتان تأثیر گذاشته باشد ؟

تست نوار عصب و عضله برای چه افرادی الزم است ؟
آزمون نوار عصب و عضله را می توان برای تشخیص تعدادی از اختالالت عضالنی و عصبی – عضالنی مورد استفاده قرار داد که عبارت اند از :

WhatsApp Image 2020-11-18 at 1.32.21 PM
نوار عصب و عضله دست
Neurology Department
Gynaecology Department
Traumotology Department
Births Department
Cardiology Department

موارد اورژانسی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۷۱

در موارد اورژانسی میتوانید با شماره بالا تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین نوبت بگیرید

نتایج آزمون تست نوار عصب و عضله :

یکی از مزایای این تست این است که به عنوان یک منبع ارزیابی معتبر و عینی برای سالمتی اعصاب در نظر گرفته می شود . معموال سرعت حالت عادی رسانایی عصبی بین ۵۰ تا ۶۰ متر در ثانیه است . با این حال هرگونه نتایج این آزمون را باید همراه با اطالعات دیگر بررسی کرد .پزشک نتایج آزمون را با استانداردها یا قواعد سرعت های هدایت مقایسه می کند . البته هیچ استاندارد واحدی برای این سرعت وجود ندارد .

تست نوار عصب و عضله برای چه افرادی الزم است ؟

–  سندرم گیلن باره
– گیر افتادن عصب در مچ دست

–بیماری شارکوت ماری توث ( CMT )

– فتق دیسک کمر یا گردن
– آتروفی یا ضعف عضالت
– آسیب اعصاب محیطی
–نوروپاتی التهابی مزمن

قرار ملاقات

در حال بارگذاری ...
جراح مغز و اعصاب
پزشک
دکتر رضا طاهریون

نظرات بیماران

نزدیک ٣ سال از درد کمر رنج میبردم، تنها با یک تزریق دکتر طاهریون عزیز و بدون جراحی به بهبودی کامل رسیدم.
شاکری