جراحی تومور مغزی

درمان تومور های مغزی نیز مانند دیگر سرطان ها با روش اصلی درمانی بهبود می یابند. این روش های درمانی شامل جراحی، پروتو افشانی و شیمی درمانی می شود. درمانی که توسط پزشکان برای بیماران و مبتالیان انتخاب می شود بسته به نوع بیماری تغییر می کند.

تومور مغزی بدخیم و خوش خیم

در صورتیکه سلول های مغز و بافت های مرتبط با آن شروع به رشد غیرطبیعی کنند نتیجه آن ایجاد تومورهای مغزی است که معموال به جراحی مغز نیاز دارد.
نشانه های تومور مغزی، بسته به خوش خیم یا بد خیم بودن ، محل و اندازه، عالیم مختلفی دارند. بسته به تشخیص جراح مغز و اعصاب، نوع درمان تعیین گشته و جراحی تومور مغزی، انجام میگردد.

تومورهای خوش خیم مغز :
تومورهای خوش خیم مغز شامل سلولهای سرطانی نیستند. معموالً توانند برداشته شوند و احتماالً عود نخواهند این تومورها می کرد. تومورهای خوش خیم مغز مرزهای شفافی دارند. اگر چه این تومورها به بافت های اطراف حمله نمیکنند، اما میتوانند روی مناطق حساس مغز فشار وارد کرده و عالیمی را ایجاد کنند.
تومورهای بدخیم مغز :
تومورهای بدخیم مغز شامل سلولهای سرطانی هستند. این تومورها در وظایف حیاتی مغز تداخل کرده و تهدید کننده زندگی هستند. تومورهای بدخیم مغز معموالً به سرعت رشد میکنند و افزایش یافته و یا به بافت اطراف خود حمله میکنند. مانند یک گیاه، این تومورها ممکن است ”ریشه هایی“ را که به بافت سالم مغز وارد شده و رشد میکنند، ایجاد کنند . هنگامی که یک تومور خوش خیم دیگر در ناحیه حیاتی مغز قرار دارد و باعث اختالل در عملکرد حیاتی میشود، ممکن است بدخیم در نظر گرفته شود (حتی اگر در آن سلولهای سرطانی وجود نداشته باشند)

علائم تومورهای مغزی:

چراحی تومور مغزی

موارد اورژانسی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۷۱

در موارد اورژانسی میتوانید با شماره بالا تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین نوبت بگیرید

درمان تومور مغزی

درمان تومور های مغزی نیز مانند دیگر سرطان ها با روش اصلی درمانی بهبود می یابند. این روش های درمانی شامل جراحی، پروتو افشانی و شیمی درمانی می شود. درمانی که توسط پزشکان برای بیماران و مبتالیان انتخاب می شود بسته به نوع بیماری تغییر می کند. در این میان میزان سالمت بیمار و محل بستری شدن وی نیز می تواند بر روی روش های درمانی به کار برده شده تاثیر بگذارد.

در اکثر این ضایعات ، جراحی تومور مغزی می باشد. اگر تومور مغزی در جایی واقع باشد که بتوان عمل شود، جراح مغز تالش خواهد کرد تا هر چه بیشتر تومور مغزی را از بین ببرد. در برخی موارد، تومورها کوچک و ساده هستند تا از بافت مغزی اطراف جدا شوند، که عمل جراحی مغز و اعصاب را توسط جراح مغز و اعصاب ممکن می سازد.


کرانیوتومی و تخلیه میکروسکوپی تومور به هدف کاهش فشار مغز و ارسال نمونه برای تشخیص قطعی نوع تومور مغزی می باشد. بعد از تخلیه تومور مغزی با جراحی ، استخوان جمجمه در محل فیکس می شود و پوست بخیه می گردد.
در بسیاری از موارد بیمار خیلی زود به زندگی خود بر می گردد. در موارد دیگر، تومورها می توانند از بافت اطراف جدا شوند و یا در نزدیکی مناطق حساس در مغز شما قرار بگیرند و جراحی را خطرناک و سخت می کند در این شرایط، پزشک بیش ترین میزان تومور را که ایمن است برمی دارد. حتی برداشتن بخشی از تومور مغزی می تواند به کاهش عالئم و نشانه های شما کمک کند.
این بیماران معموال نیاز به پانسمان روزانه محل عمل دارند و بخیه ها در صورت نیاز به کشیدن ۱۰ روز بعد از عمل کشیده می شوند. در ادامه بر اساس جواب پاتولوژی احتمال نیاز به رادیوتراپی و شیمی درمانی خواهد بود.


مراقبت های بعد از جراحی تومور مغزی بسیار مهم است و باید توسط جراح مغز به بیمار گوشزد گردد.

 

علائم تومورهای مغزی

– سردرد  
– تشنج
– نقص عصبی
– اختلالات شناختی

قرار ملاقات

در حال بارگذاری ...
جراح مغز و اعصاب
پزشک
دکتر رضا طاهریون

نظرات بیماران

نزدیک ٣ سال از درد کمر رنج میبردم، تنها با یک تزریق دکتر طاهریون عزیز و بدون جراحی به بهبودی کامل رسیدم.
شاکری